świetlica

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 16 W RYBNIKU 

 

 

Godziny pracy świetlicy

Poniedziałek - Piątek

7:00 - 16:00

 

 

img 20211110 174723 img20211110143614

 

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 18.01.2021

 

 

Regulamin świetlicy przy Szkole

 

Podstawowej nr 16 w Rybniku

I.ZAGADNIENIA OGÓLNE:

1.Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących bezpieczeństwa w czasie pandemii.

2.Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują.

W okresie epidemii w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzice pracują w służbach medycznych i mundurowych.

3.Nie dopuszcza się korzystania ze świetlicy uczniom nie zgłoszonym przez rodziców.

 

II.ZADANIA ŚWIETLICY:

1.Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej ich wszechstronny rozwój.

2.Wdrażanie do samodzielnej pracy.

3.Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4.Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

5.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6.Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

7.Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

8.Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem.

9.Pomoc w organizacji obiadów.

10.Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

11.Kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia.

 

III.ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

1.Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły,który zapewnia właściwe pomieszczenie,wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.

2.Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 2 gdzie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W czasie epidemii dopuszcza się realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki, a które przygotowane są z obowiązującymi procedurami.

3.Pracownikami świetlicy są nauczyciele-członkowie Rady Pedagogicznej

4.Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy.

5.Zajęcia świetlicowe odbywają się, w miarę możliwości, w grupach uczniów z danej klasy.

6. Dziecko odbierane jest ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na karcie zgłoszenia.

7.O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy(np.odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście) rodzice muszą powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie.

8.Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione na karcie zgłoszenia osobiście odbierają dziecko ze świetlicy. Nie można wywołać dziecka przez telefon lub umawiać się z nim przed szkołą.

9.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz o wszystkich istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, itp.)

10.Zajęcia świetlicowe realizowane są od godz.7:00 do 16:00.

 

IV.ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

1.Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.

2.Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom:

a)przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur w okresie pandemii.

b)reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom.

3.Sporządzanie i realizacja planu pracy.

4.Prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych.

5.Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i jego właściwe funkcjonowanie.

6.Współpraca z wychowawcami , nauczycielami i pedagogiem.

7.Wspieranie i pomaganie uczniom w przyswajaniu treści podstawy programowej.

8.Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa podczas obiadów i nadzór nad przestrzeganiem procedur w okresie pandemii.

9.Dbałość o estetykę świetlicy.

 

V.PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

1.Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

a)korzystania z pomocy wychowawców świetlicy podczas odrabiania zadań domowych i uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

b)rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

c)korzystania z pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych,gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii.

d)swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.

e)poszanowania godności osobistej.

2.Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

a) przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania sali świetlicy.

b)aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

c)usprawiedliwiania dłuższej nieobecności na zajęciach świetlicowych.

d)przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, współdziałania w grupie, zasad higieny osobistej.

e)dbania o czystość i estetyczny wygląd świetlicy.

f)poszanowania sprzętu świetlicy,gier i innych pomocy dydaktycznych.

g)stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy.

 

VI.ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie Karty zgłoszenia złożonej przez rodzica oraz ustaleń zespołu do spraw rekrutacji, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły i wychowawcy świetlicy.

W pierwszej kolejności przyjmowani do świetlicy są:

-uczniowie, których oboje rodziców pracują

-uczniowie, których rodzice pracują w służbach medycznych i mundurowych

-uczniowie rodziców samotnie wychowujących dzieci

-uczniowie dojeżdżający do szkoły

-uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności

-uczniowie, których rodzice posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

Karty zgłoszeń przyjmowane są do końca 2 tygodnia września.

Posiedzenie zespołu do spraw rekrutacji następuje w ciągu 5 dni po zakończeniu rekrutacji

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII.

1.Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.

2.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.W przypadku grup świetlicowych mieszanych należy przestrzegać obowiązku osłony ust i nosa.

 

3.Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, przed przyjściem dzieci, po przeprowadzeniu dezynfekcji, a także, w razie potrzeby w czasie zajęć.

4.Zajęcia są organizowane i koordynowane tak, aby w miarę możliwości zachować dystans społeczny.

5.Należy zrezygnować z aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między uczniami.

6.W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się korzystanie z boiska szkolnego lub placu zabaw uwzględniając zachowanie dystansu.

7.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali świetlicy, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

8.W sali świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie boiska/placu, unikanie dotykania oczu, nosa, ust.

9.Nauczyciele zobowiązani są do promowania zachowań prozdrowotnych.

10.Środki do dezynfekcji znajdują się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków, pod nadzorem nauczyciela.

11.Uczniowie powinni posiadać własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku.

12.Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu znajdującego się w świetlicy tylko za zgodą nauczyciela. Po zakończonych zajęciach zobowiązani są do odłożenia sprzętu w wyznaczonym miejscu w celu dezynfekcji.

13.Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami znajdującymi się w świetlicy.

14.Zabrania się przynoszenia do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek, itp.) Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

15.Uczniowie korzystają w miarę możliwości z co drugiego wieszaka i półek na buty.

16.W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów, które mogą sugerować chorobę (ze szczególnym uwzględnieniem chorób dróg oddechowych), temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, wychowawca jest zobowiązany odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów o konieczności jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły.

17.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, uczniów i innych rodziców oraz do przestrzegania procedur obowiązujących w placówce.

18.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej przestrzegają zasad jeden rodzic jedno dziecko, zakrywają usta i nos, dezynfekują dłonie i nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ - aktualizacja 18.01.2021

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA ŚWIETLICOWEJ GALERII