Stołówka

 

 

Jadłospis

 

 kuchareczki2

20.06.2022 - 23.06.2022

 

 

Poniedziałek 20.06.2022

Zupa z fasolki szparagowej z warzywami (10), chleb (13)

Makaron 3 kolory z twarogiem (5), borówkami i malinami

Herbata

 

 

Wtorek  21.06.2022

Barszcz czerwony z uszkami (13)

Placek po węgiersku

Kompot, kiwi

 

 

Czwartek 23.06.2022

Rosół z makaronem (13), warzywami (10)

Kotlet schabowy (2), młode ziemniaki z koperkiem, mizeria (5)

 

 

 

       

Ważne informacje

Zasady korzystania z usług stołówki:

 1. Cena obiadu wynosi 4,50 zł.
 2. Koszt ogólny w zależności od ilości zdeklarowanych dni (podaje intendentka).
 3. Okresem rozliczeniwym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 4. Rodzic zobowiazuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie szkoły do piątego dnia miesiaca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.
 5. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze: 51102024720000630204998227.  W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.
 6. Rodzic dokonuje wpłat za obiady z dołu, każdorozowo do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następujacego po okresie rozliczeniowym.
 7. Rodzic zobowiazany jest poinormować szkołę o nieobecnosci ucznia najpóźniej do godz. 8.30 w dniu nieobecności. (osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32 4220511) w sekretariacie szkoły lub u intendentki. W przypadku nie zgłoszenia informacji rodzi zostanie obciążony za obiad wydawany w dniu nieobecności dziecka.

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników SP nr 16 w Rybniku.

 

Obiady wydawane są dla:

 1. uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

 2. dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS,

 3. dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

 1. Podmioty wymienione w pkt.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji wg wzoru obowiązującego w placówce i zatwierdzeniu listy przez dyrektora szkoły.

 2. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos poza przypadkami uczniów przebywających na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu. 

 3. Koszt obiadu uwzględnia:

 1. koszt surowców użytych do przygotowania posiłku

 2. koszt wytworzenia posiłku

 1. Pracownicy szkoły ponoszą całkowity koszt obiadu.

 2. Pracownicy kuchni korzystać z obiadów mogą na zasadach określonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawartego w dniu 18 stycznia 2000 r.

 3. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w terminie do 15-go każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

 4. Posiłki wydawane są w godzinach 11:15 do 13:35 w podziale na grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 5. Przed wejściem na stołówkę uczniowie zobowiązani są do umycia rąk. 

 6. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 7. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. Uczeń odbiera posiłek i sztućce indywidualnie.

 8. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz przestrzegania bezpiecznej odległości.

 9. Po spożytym posiłku uczeń zobowiązany jest odnieść brudne naczynia w wyznaczone miejsce.

 10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 8:00 danego dnia (osobiście lub telefonicznie  32 42 20 511) w sekretariacie szkoły lub u intendentki.

 11. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w następnym miesiąc

 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

 13. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z rozporządzeniami.

 14. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej. Kurtki i tornistry uczniowie pozostawiają przed stołówką.

 15. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w stołówce.

 16. Pracownicy kuchni i nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do ograniczenia przemieszczania się po sali stołówki.