Podręczniki

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

     Wykaz podręczników – na rok szkolny 2022/2023

 

UWAGA RODZICE !!!

 Podręczniki dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII są finansowane z dotacji rządowej.

Uczniowie otrzymują je w szkole za darmo. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

            1. Niniejszy regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje:

a) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły

b) zasady związane z wypożyczaniem

c) zasady związane z egzekwowaniem zwrotów

d) postępowanie w przypadku zniszczenia lub zgubienia

2. Rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są zapoznać się z regulaminem.

 

Rozdział II 

Przyjecię podręczników na stan szkoły

1.   Podręczniki oraz inne materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki

2.   Podręczniki oraz inne materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział III

Udostępnianie zbiorów

§ 1

Użytkownicy podręczników szkolnych

 

1.   Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są :

a) uczniowie  klas I, II i IV szkoły podstawowej– w roku szkolnym 2015/2016;

b) uczniowie klas I – V szkoły podstawowej– w roku szkolnym 2016/2017

c) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 wszyscy  uczniowie szkoły podstawowej.

2.   Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie list otrzymanych z sekretariatu szkoły. 

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 

1.  Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego-najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

2.  Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.

3.  Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej nie później niż do dnia zakończenia danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

4.  Wypożyczeń i zwrotów dokonuje się w bibliotece szkoły

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

 

1. W trakcie pierwszego zebrania dyrektor Zespołu zapoznaje rodziców z regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych co potwierdzone jest podpisaniem na klasowej liście zbiorczej.

2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy bądź nauczyciel przedmiotu na podstawie listy uczniów pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

3. Po odebraniu podręczników wychowawca klasy bądź nauczyciel przedmiotu dokonuje wpisu numeru podręcznika ucznia na liście zbiorowej.

4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan podręcznika, a o ewentualnych uszkodzeniach należy poinformować bibliotekarza.

§ 4

Zmiana szkoły

 

1. Uczeń który w trakcie trwania roku szkolnego zmienia szkołę zobowiązany jest do zwrotu podręczników oraz wszystkich materiałów edukacyjnych.

2. W przypadku niemożliwości zwrotu otrzymanych podręczników uczeń zobowiązany jest do finansowego uregulowania kosztów.

Rozdział IV

            Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

 

§ 1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

 

1.   Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.   Wszelkie uszkodzenia na bieżąco należy zgłaszać bibliotekarzowi

3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, notatek i naprawiania podręczników

 

§ 2

Uszkodzenia, zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

1.  Przez uszkodzenie rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie, lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.  Jako zniszczenie rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika, porysowanie, porozrywanie, rozdarcia, połamania, wyrywanie i zgubienie kartek oraz inne wady fizyczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z podręcznika.

3.  W przypadku zgubienia podręcznika, znaczonego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia rodzice są zobowiązani do zwrotów kosztów zakupu nowego podręcznika

4.  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Jej zgubienie skutkuje koniecznością zwrotu kosztu całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

5.  Wpłaty dokonuje rodzić/prawny opiekun na rachunek MEN a następne przekłada potwierdzenie wpłaty w bibliotece szkolnej.

6.  Wartość zniszczonych podręczników określa MEN.