ERASMUS 2017/2020

 

 

Learn to say what you want

 

Naucz się powiedzieć to, co chcesz

 

 

program Erasmus+

 

Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne

 

 

1 września 2017 r. nasza szkoła rozpoczęła kolejną współpracę w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, Erasmus+. Projekt obejmuje pięć państw partnerskich: Węgry - koordynatora, Portugalię, Włochy, Grecję i Polskę. Projekt będzie trwał trzy lata, do sierpnia 2020 r. i obejmuje uczniów klas VI i VII.

Do uczestnictwa w projekcie niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych ucznia. Kryteria dotyczące wyboru uczniów na mobilności są umieszczone poniżej.

Uczniowie pięciu szkół będą wspólnie tworzyli projekty mające na celu rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Będą prowadzone zajęcia z partnerami za pośrednictwem Skype'a, wykorzystywane tablice interaktywne, kamery i inny sprzęt oraz aplikacje mające usprawnić umiejętność skutecznego komunikowania się w języku angielskim. 

W ramach projektu będą miały miejsce liczne konkursy mające na celu motywowanie do wykorzystania nowoczesnych technologii do nauki języka obcego.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI J. ANGIELSKIEGO DO KISKUNHALAS NA WĘGRZECH - 5 - 11.11.17 r.

W dniach 5 - 11 listopada br. dwoje nauczycieli naszej szkoły brało udział w wyjeździe szkoleniowym w miejscowości Kiskunhalas na Węgrzech. W ramach wyjazdu nauczyciele wzięli udział w intensywnym szkoleniu dotyczącym prowadzenia projektu, wykorzystywania odpowiednich metod i narzędzi oraz rozwijania umiejętności mówienia u uczniów. Nauczyciele zostali przygotowani do pełnienia funkcji egzaminatora egzaminu ustnego z języka angielskiego w ramach egzaminu Euroexam, który będzie zdawany przez uczestników po zamnknięciu kolejnych etapów projektu. Celem wyjazdu było doskonalenie warsztatu pracy i stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1. Cele projektu.

 

Celem projektu jest uświadomienie uczniom wagi edukacji we współczesnym świecie oraz istoty współdziałania z rówieśnikami z innych krajów i różnych środowisk. Międzynarodowa współpraca uczniów i nauczycieli stwarza szansę wymiany doświadczeń i nowatorskich metod nauczania. Poprzez tworzenie silnych więzi z rówieśnikami z innych krajów, uczniowie uczą się postaw tolerancji i otwartości względem obcych kultur i narodowości.

 

Cele szczegółowe:

- zapoznanie z kulturą państw partnerskich;

- poznanie różnorodności kulturowej w Europie, rozwijanie ciekawości poznawczej wśród uczniów;

- rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim;

- umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w rozwijaniu umiejętności mówienia w języku obcym;

- wzbogacanie metod nauczania;

- podniesienie jakości kształcenia poprzez wymianę doświadczeń;

- promowanie pracy zespołowej;

- określenie różnic i podobieństw między równieśnikami z różnych krajów;

- uświadomienie uczniom różnic i podobieństw między krajami partnerskimi;

- umożliwienie uczniom wykorzystania umiejętności posługiwania się językiem angielskim w realnym życiu;

- promowanie wyników pracy uczniów i nauczycieli;

- promowanie własnego kraju oraz regionu;

- wzmocnienie pozytywnego nastawienia względem imigrantów i ich problemów;

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i życiu szkoły;

- nawiązanie przyjaźni między uczestnikami projektu.

 

2. Zasada dobrowolności udziału w projekcie.

W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny. Rodzice uczniów zaangażowanych w projekt wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie.

 

3. Kryteria wyboru uczniów do projektu.

O składzie grupy projektowej decydują uczniowie, koordynator projektu z innymi nauczycielami / wychowawcami oraz dyrektor szkoły. Uczniowie muszą wywiązać się z powierzonych zadań w wyznaczonym terminie. Przynależność do grupy projektowej wiąże się ze staraniami, zaangażowaniem i pracą uczniów na rzecz osiągania celów projektu. Do grupy projektowej należeć mogą uczniowie całęgo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, pragnący prowadzić aktywną współpracę ze szkołami partnerskimi.

 

4. Czas i formy realizacji działań projektowych.

W ramach wielostronnego projektu partnerskiego odbywać się będą cykliczne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez koordynatora projektu, panią Sylwię Smyczek lub innych nauczycieli języka angielskiego, w stałych terminach ustalonych z opiekunem lub doraźnie w miarę potrzeb. W przypadku wprowadzania elementów założeń projektowych na lekcjach, w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem, pracując grupowo lub indywidualnie, zazwyczaj pod nadzorem nauczyciela, a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie. Dopuszcza się komunikację e-mailową lub poprzez fora społecznościowe z opiekunem, celem realizacji zadań.

 

5. Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach.

W czasie realizacji projektu uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie w domu. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wyrażają chęć i gotowość przyjęcia dziecka z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej opieki oraz niezbędnych warunków pobytu, w szczególności:

- samodzielnego miejsca do spania,

- wyżywienia,

- możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.

Przed wizytą w Polsce koordynator organizuje spotkanie z rodzicami uczniów goszczących, w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z ich obowiązkami względem ucznia - gościa ze szkoły partnerskiej.

 

6. Zasady udziału uczniów w wyjeździe zagranicznym.

1. O składzie grupy projektowej na wyjazd zagraniczny decydują: koordynator z innymi nauczycielami / wychowawcami oraz dyrektor szkoły.

O udziale ucznia w zagranicznej wizycie decyduje ponadto:

- zaangażowanie w działania projektowe, starania, praca ucznia,

- czynny udział w życiu szkoły (udział w konkursach, imprezach szkolnych, zbiórkach, zajęciach pozalekcyjnych),

- znajomość języka angielskiego wystarczająca do skutecznego, samodzielnego porozumiewania się,

- zajęcie wysokiego miejsca w konkursie z języka angielskiego (etap pisemny i ustny),

- brak zastrzeżeń do zachowania,

- wiek ucznia (VI, VII klasa)

- losowanie w przypadku osiągnięcia podobnych wyników.

2. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe zagranicznym w ramach projektu Erasmus+ tylko jeden raz. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy do wyjazdu nie zakwalifikowała się wystarczająca liczba kandydatów.

3. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

4. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie określonym przez koordynatora.

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, itp.

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

9. Jeśli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie prawni.

10. Uczniowie biorący udział w wyjeździe są zobligowani do nadrobienia zaległości przedmiotowych zaraz po powrocie.

11. W czasie wyjazdu za granicę, uczniów obowiązuje regulamin szkoły, zamieszczony w Statucie Szkoły ze wszystkimi jego konsekwencjami. 

12. W przypadku złamania reguł zawartych w niniejszym Regulaminie, uczeń zostaje wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu, w skrajnych przypadkach Rodzic będzie zobowiązany do odbioru dziecka z wyjazdu na własny koszt.

13. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą się podporządkować przepisom tam obowiązującym.

14. Uczniowie nie mają prawa, bez zgody opiekuna, oddalać się z miejsca zakwaterowania i od grupy.

15. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, słownik polsko-angielski i angielsko-polski, prowiant na czas podróży).

16. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska, zwłaszcza tymi, które dotyczą bagażu i jego zawartości.

17. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

18. Rodzice / opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.

19. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują: a) opiekunowie - w czasie podróży i podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą; b) rodzina goszcząca - podczas przebywania z rodziną; nauczyciele szkoły, w której uczniowie będą brali udział w zajęciach.

20. Podczas przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu zobowiązany jest przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.

21. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

22. Każdy uczestnik ma bezwzględny zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci (dotyczy również napojów energetyzujących).

23. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.

24. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

25. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

26. Przed wyjazdem na wizytę koordynator organizuje spotkanie z rodzicami w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą.

27. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny, tj. choroba, rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi przez szkołę na ten wyjazd.

28. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły.

29. Koordynator projektu oraz opiekunowie nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

30. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator projektu ma prawo zmiany postanowień powyższego Regulaminu.