ERASMUS 2016/2019

 

 

Let's explore Europe - together we are one

 

Odkrywajmy Europę - razem stanowimy jedność

 

program Erasmus+

 

Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne

 

 

 

1 września 2016 r. nasza szkoła rozpoczęła współpracę w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, Erasmus+. Projekt obejmuje pięć państw partnerskich: Niemcy - koordynatora, Portugalię, Litwę, Turcję i Polskę. Projekt będzie trwał trzy lata, do sierpnia 2019 r. i obejmuje głównie uczniów klas I - V.

Uczniowie biorą udział w wymianie listów i kartek świątecznych, w wielu konkursach międzynarodowych oraz w wymianach zagranicznych. Do uczestnictwa w projekcie niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych ucznia. Kryteria dotyczące wyboru uczniów na mobilności zostaną umieszczone poniżej.

Uczniowie pięciu szkół będą wspólnie tworzyli kalendarz na rok 2017, 2018 i 2019, książkę kucharską z potrawami charakterystycznymi dla danego kraju, powstanie również księga sportu, puzzle z krajobrazem i charakterystycznymi miejscami każdego kraju oraz nagrana zostanie płyta CD, zawierająca lokalne pieśni i tańce. Ponadto, uczniowie będą prowadzili obserwację pogody o każdej porze roku, w celu wskazania różnic i podobieństw między krajami, będą również tworzyli liczne gry, typu memo, karty aby w ciekawy sposób poznać zwyczaje i cechy charakterystyczne krajów partnerskich.

 

 

DZIAŁANIA 2017/2018

 

IX - wymiana listów i zdjęć ze szkołami partnerskimi, włączenie nowych uczniów w projekt, konkurs plastyczny
X - zaprojektowanie kalendarza prezentującego najciekawsze miejsca w każdym kraju, wizyta szkoleniowa dla nauczycieli w Kownie na Litwie
XI - wizyta uczniów w Stendal w Niemczech
XII - praca nad kalendarzem 2017/2018
I - konkurs na tradycyjny polski napój
II - wizyta robocza (planowanie i ewaluacja) w Istambule w Turcji
III - prace nad drugą częścią książki kucharskiej - tradycyjne napoje
IV - wykonanie gry memory o sporcie
V - wizyta uczniów w Kownie na Litwie, wizyta szkoleniowa nauczycieli w Istambule w Turcji
VI - międzynarodowe konkurencje sportowe
VII - umieszczenie prac uczniów w bazie internetowej 'European Shared Treasures'
VIII- ewaluacja drugiego roku współpracy, zaplanowanie roku kolejnego, raport przejściowy

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

WYJAZD DZIECI DO STENDAL W NIEMCZECH - 26.11 - 2.12.17 r.

W dniach 26.11 - 2.12 br. uczniowie z kl. V naszej szkoły brali udział w wyjeździe zagranicznym do miejscowości Stendal w Niemczech w ramach projektu unijnego Erasmus+. Dzieci mieszkały u niemieckich rodzin, gdzie miały okazję poznawać lokalną kulturę i zwyczaje. Przez większą część dnia uczniowie integrowali się z przyjaciółmi z pozostałych krajów partnerskich, tj. Turcja, Portugalia, Litwa i oczywiście Niemcy, szlifując nie tylko swój angielski, ale również elementy niemieckiego, portugalskiego i litewskiego. Dzieci brały udział w wielu wycieczkach krajoznawczych, wydarzeniach sportowych oraz przedstawiały prezentację multimedialną o świętach Bożego Narodzenia w Polsce przed zgromadzoną publicznością.

 

WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI DO KOWNA NA LITWIE - 15 - 21.10.17 r.

W dniach 15 - 21 października br. dwoje nauczycieli naszej szkoły brało udział w wyjeździe szkoleniowym w Kownie na Litwie. W ramach wyjazdu odbywały się liczne szkolenia i warsztaty i obserwacje lekcji w ośmioletniej szkole podstawowej. Nauczyciele prowadzili również lekcje upowszechniające kulturę swoich krajów dla litewskich uczniów. Celem wyjazdu było doskonalenie warsztatu pracy i stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

 

WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI DO STENDAL W NIEMCZECH - 5 - 11.06.17 r.

W dniach 5 - 11 czerwca br. dwoje nauczycieli naszej szkoły brało udział w wyjeździe szkoleniowym w Stendal w Niemczech. W ramach wyjazdu odbywały się liczne szkolenia i warsztaty, obserwacje lekcji w szkołach każdego typu oraz przedszkolu. Celem wyjazdu było doskonalenie warsztatu pracy i stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

 

WYJAZD DZIECI DO COSTA DE CAPARICA W PORTUGALII - 14 - 20.05.17 r.

W dniach 14 - 20 maja br. grupa dzieci z kl. V naszej szkoły brała udział w wyjeździe zagranicznym do Costa de Caparica w Portugalii. Dzieci mieszkały u rodzin portugalskich, gdzie miały okazję poznawać lokalną kulturę i zwyczaje. Wiele z nich nawiązało niesamowicie silne więzi z rodzinami goszczącymi, a przyjaźnie utrzymują się do dziś. Przez większą część dnia uczniowie integrowali się z przyjaciółmi z pozostałych krajów partnerskich, tj. Turcja, Niemcy, Litwa oraz Portugalia, oczywiście, szlifując swój angielski. Dzieci brały udział w wielu wycieczkach krajoznawczych, wydarzeniach sportowych oraz przedstawiały prezentację multimedialną o Polsce przed zgromadzoną publicznością.

 

WYJAZD DZIECI DO KOWNA NA LITWIE - 26.03 - 1.04.17 r.

W dniach 26.03 - 1.04 br. grupa dzieci z kl. IV i V naszej szkoły brała udział w wyjeździe zagranicznym do Kowna na Litwie w ramach projektu unijnego Erasmus+. Dzieci mieszkały u rodzin litewskich, gdzie miały okazję poznawać lokalną kulturę i zwyczaje. Przez większą część dnia uczniowie integrowali się z przyjaciółmi z pozostałych krajów partnerskich, tj. Turcja, Portugalia, Niemcy i oczywiście Litwa, szlifując swój angielski. Dzieci brały udział w wielu wycieczkach krajoznawczych, wydarzeniach sportowych oraz przedstawiały prezentację multimedialną o Polsce przed zgromadzoną publicznością.

 

WIZYTA ROBOCZA NAUCZYCIELI W STENDAL W NIEMCZECH - 21 - 27.11.16 r.

W dniach 21 - 27.11.16 r. odbyła się pierwsza wizyta robocza nauczycieli naszej szkoły w szkole koordynującej projekt w Stendal w Niemczech. W wyjeździe brali udział dyrektorzy szkół partnerskich oraz szkolni koordynatorzy projektu. Ustalano i omawiano szczegółowe działania przewidziane na pierwszy rok współpracy, przydzielano zadania do wykonania poszczególnym krajom oraz ustalano kwestie wyjazdów zagranicznych dzieci. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1. Cele projektu.

 

Celem projektu jest uświadomienie uczniom wagi edukacji we współczesnym świecie oraz istoty współdziałania z rówieśnikami z innych krajów i różnych środowisk. Międzynarodowa współpraca uczniów i nauczycieli stwarza szansę wymiany doświadczeń i nowatorskich metod nauczania. Poprzez tworzenie silnych więzi z rówieśnikami z innych krajów, uczniowie uczą się postaw tolerancji i otwartości względem obcych kultur i narodowości.

 

Cele szczegółowe:

- zapoznanie z kulturą państw partnerskich;

- poznanie różnorodności kulturowej w Europie, rozwijanie ciekawości poznawczej wśród uczniów;

- rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim;

- wzbogacanie metod nauczania;

- podniesienie jakości kształcenia poprzez wymianę doświadczeń;

- promowanie pracy zespołowej;

- określenie różnic i podobieństw między równieśnikami z różnych krajów;

- uświadomienie uczniom różnic i podobieństw między krajami partnerskimi;

- umożliwienie uczniom wykorzystania umiejętności posługiwania się językiem angielskim w realnym życiu;

- promowanie wyników pracy uczniów i nauczycieli;

- promowanie własnego kraju oraz regionu;

- wzmocnienie pozytywnego nastawienia względem imigrantów i ich problemów;

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i życiu szkoły;

- nawiązanie przyjaźni między uczestnikami projektu.

 

2. Zasada dobrowolności udziału w projekcie.

W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny. Rodzice uczniów zaangażowanych w projekt wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie.

 

3. Kryteria wyboru uczniów do projektu.

O składzie grupy projektowej decydują uczniowie, koordynator projektu z innymi nauczycielami / wychowawcami oraz dyrektor szkoły. Uczniowie muszą wywiązać się z powierzonych zadań w wyznaczonym terminie. Przynależność do grupy projektowej wiąże się ze staraniami, zaangażowaniem i pracą uczniów na rzecz osiągania celów projektu. Do grupy projektowej należeć mogą uczniowie całęgo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, pragnący prowadzić aktywną współpracę ze szkołami partnerskimi.

 

4. Czas i formy realizacji działań projektowych.

W ramach wielostronnego projektu partnerskiego odbywać się będą cykliczne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez koordynatora projektu, panią Sylwię Smyczek, w stałych terminach ustalonych z opiekunem lub doraźnie w miarę potrzeb. Zadania projektu najczęściej będą realizowane na zajęciach lekcyjnych. W tym przypadku w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem, pracując grupowo lub indywidualnie, zazwyczaj pod nadzorem nauczyciela, a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie. Dopuszcza się komunikację e-mailową lub poprzez fora społecznościowe z opiekunem, celem realizacji zadań.

 

5. Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach.

W czasie realizacji projektu uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie w domu. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wyrażają chęć i gotowość przyjęcia dziecka z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej opieki oraz niezbędnych warunków pobytu, w szczególności:

- samodzielnego miejsca do spania,

- wyżywienia,

- możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.

Przed wizytą w Polsce koordynator organizuje spotkanie z rodzicami uczniów goszczących, w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z ich obowiązkami względem ucznia - gościa ze szkoły partnerskiej.

 

6. Zasady udziału uczniów w wyjeździe zagranicznym.

1. O składzie grupy projektowej na wyjazd zagraniczny decydują: koordynator z innymi nauczycielami / wychowawcami oraz dyrektor szkoły.

O udziale ucznia w zagranicznej wizycie decyduje ponadto:

- zaangażowanie w działania projektowe, starania, praca ucznia,

- czynny udział w życiu szkoły (udział w konkursach, imprezach szkolnych, zbiórkach, zajęciach pozalekcyjnych),

- znajomość języka angielskiego wystarczająca do skutecznego, samodzielnego porozumiewania się,

- zajęcie wysokiego miejsca w konkursie z języka angielskiego (etap pisemny i ustny),

- zajęcie wysokiego miejsca w konkursie wiedzy o krajach partnerskich,

- brak zastrzeżeń do zachowania,

- wiek ucznia (IV, V klasa)

- losowanie w przypadku osiągnięcia podobnych wyników.

2. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe zagranicznym w ramach projektu Erasmus+ tylko jeden raz. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy do wyjazdu nie zakwalifikowała się wystarczająca liczba kandydatów.

3. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

4. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie określonym przez koordynatora.

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, itp.

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

9. Jeśli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie prawni.

10. Uczniowie biorący udział w wyjeździe są zobligowani do nadrobienia zaległości przedmiotowych zaraz po powrocie.

11. W czasie wyjazdu za granicę, uczniów obowiązuje regulamin szkoły, zamieszczony w Statucie Szkoły ze wszystkimi jego konsekwencjami. 

12. W przypadku złamania reguł zawartych w niniejszym Regulaminie, uczeń zostaje wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu, w skrajnych przypadkach Rodzic będzie zobowiązany do odbioru dziecka z wyjazdu na własny koszt.

13. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą się podporządkować przepisom tam obowiązującym.

14. Uczniowie nie mają prawa, bez zgody opiekuna, oddalać się z miejsca zakwaterowania i od grupy.

15. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, słownik polsko-angielski i angielsko-polski, prowiant na czas podróży).

16. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska, zwłaszcza tymi, które dotyczą bagażu i jego zawartości.

17. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

18. Rodzice / opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.

19. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują: a) opiekunowie - w czasie podróży i podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą; b) rodzina goszcząca - podczas przebywania z rodziną; nauczyciele szkoły, w której uczniowie będą brali udział w zajęciach.

20. Podczas przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu zobowiązany jest przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.

21. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

22. Każdy uczestnik ma bezwzględny zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci (dotyczy również napojów energetyzujących).

23. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.

24. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

25. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

26. Przed wyjazdem na wizytę koordynator organizuje spotkanie z rodzicami w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą.

27. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny, tj. choroba, rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi przez szkołę na ten wyjazd.

28. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły.

29. Koordynator projektu oraz opiekunowie nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

30. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator projektu ma prawo zmiany postanowień powyższego Regulaminu.